Sunday, September 27, 2009

برف برف برف

بهترین فصل خدا

Saturday, September 26, 2009

Friday, September 25, 2009
خمیدگیِ کمرشون،چینوچروک دستاشون که حتی از دور هم به وضوح دیده میشد...خبر از سختیهای زیاد داره

Sunday, September 20, 2009


همه دختر بچه ها تو این سن عاشق این چادر گلداران


وقتی این عکس رو میگرفتم یه تجربه جالب داشتم:عکاسی کردن وقتی چادر گلدار سرداشتم

Tuesday, September 8, 2009